Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOZ) společnosti Firma Ron s.r.o.
I. Základní ustanovení
Tyto vztahy se upravují mezi společností Firma Ron s.r.o. níže uvedenou jako prodávající a kupujícím, kterým může být jiná společnost nebo spotřebitel. Kupující dále specifikován níže.
Prodávající:
Firma Ron s.r.o.
Komenského 821
541 01 Trutnov
IČ: 27531376
DIČ: CZ27531376
Kupující:
1) spotřebitel - je fyzická osoba při uzavírání kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti ani v rámci výkonu svého povolání. Při vyplnění objednávky není uvedeno žádné IČO.
nebo
2) firma, podnikatel - je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění nebo osoba která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů nebo osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence dle zvláštních předpisů. Při vyplnění objednávky je uvedeno IČO subjektu.
nebo
3) státní organizace - například školy, úřady, zdravotnická zařízení apod. Opět při vyplnění objednávky je uvedeno IČO subjektu.
Tudíž uvede-li kupující IČ prohlašuje tím, že je podnikatel nebo státní organizace a nikoliv spotřebitel.
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, s reklamačním řádem, a s podmínkami dopravy a platby, a že s nimi souhlasí ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
Odesláním objednávky kupujícím a přijetím této objednávky prodávajícím vzniká kupní smlouva. Přijetí objednávky prodávající potvrdí informativním e-mailem na zadanou adresu, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.
II. Objednání zboží
Zboží může kupující objednat několika následujícími způsoby:
1. v našem internetovém obchodu
2. telefonicky na čísle: +420 603 203 832
3. e-mailem na adrese objednavky@firmaron.cz
Vždy je potřeba uvést kompletní fakturační údaje případně doručovací adresu, pokud je jiná než ta fakturační. A objednávané zboží je potřeba specifikovat přesným názvem, kódem a množstvím objednávaných kusů, ceny.
III. Ceny
Veškeré ceny jsou smluvní. U každého výrobku je uvedena cena bez DPH i cena s DPH. Akční ceny platí do vyprodání zásob případně do odvolání akce.
IV. Možnost odstoupení od smlouvy
1) odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel - Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu (§ 53 odst. 7 občanského zákoníku) – je-li kupující spotřebitel a byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Tuto skutečnost je povinen kupující sdělit písemně prodávajícímu, kde by měl uvést i způsob vrácení uhrazené ceny. Tuto cenu se prodávající zavazuje vrátit do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, předpokladem je však doručení zboží, které bylo předmětem smlouvy. Vrácené zboží musí být kompletní včetně veškerého příslušenství, nepoškozené, bez známek opotřebení a v kompletním nepoškozeném obalu. Náklady na dopravu zboží hradí kupující. Zboží zaslané na dobírku prodávající nepřevezme!
2) odstoupení od smlouvy kupujícím, který není spotřebitel dle bodu I. těchto VOP - V případě odstoupení kupujícího podnikatele (§436 zákon č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů). Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuto ukončení kupní smlouvy dohodou v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce, a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží a zmíněné okolnosti posuzuje prodávající. V případě nedohodnutí obou stran zůstává kupní smlouva nedotčena a zboží kupujícímu bude zasláno na jeho náklady zpět popřípadě si jej může vyzvednout osobně v sídle prodávajícího.
V případě odstoupení od smlouvy postupujte následovně
1. Zboží zabalte zpět do původního obalu
2. Přiložte kopii faktury ke zboží
3. Přiložte průvodní dopis s Vaším odstoupením a číslem účtu, na který případně zaslat peníze
4. Vše zašlete zpět na naši adresu (viz faktura)
V. Dodací podmínky
Veškeré dodací podmínky se řídí dokumentem "Možnosti dopravy", který je platný a účinný ve znění v momentu uskutečnění objednávky a který je nedílnou součástí těchto VOP
VI. Platební podmínky
Veškeré platební podmínky se řídí dokumentem "Možnosti plateb" který je platný a účinný ve znění v momentu uskutečnění objednávky a který je nedílnou součástí těchto VOP
VII. Záruční podmínky
Záruční podmínky se řídí dokumentem "Reklamační řád" který je platný a účinný ve znění v momentu uskutečnění objednávky a který je nedílnou součástí těchto VOP
VIII. Ochrana osobních údajů
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s držením záruky přímo výrobcem/dovozcem do ČR nebo distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, SMS), a to až do doby jeho vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
IX. Závěrečná ustanovení
Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.10.2012 a ruší veškeré předchozí VOP.
Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.
 

Reklamační řád
I. Všeobecná ustanovení
Tento reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek firmy Firma Ron s.r.o. (dále jen VOP). Objednáním zboží z tohoto internetového obchodu zákazník zároveň prohlašuje, že se s tímto reklamačním řádem seznámil, rozumí mu a souhlasí s ním bez jakýchkoli výhrad.
Převzetím zboží spotřebitelem se rozumí okamžik převzetí od prodávajícího resp. od dopravce. Převzetím zboží podnikatelem se rozumí předání zboží prodávajícím kupujícímu resp. prvnímu přepravci.
Jako doklad o záruce slouží daňový doklad vystavený prodávajícím. Na tomto dokladu budou uvedeny všechny potřebné údaje pro uplatnění záruky. Pokud je to vzhledem k charakteru zakoupeného zboží potřebné vystaví prodávající záruční list obsahující specifikaci rozsahu záruky, podmínky a dobu platnosti.
II. Délka záruky
Záruka začíná běžet dnem převzetí zboží viz čl. I. tohoto reklamačního řádu.
1) Je-li kupujícím spotřebitel dle definice VOP je zákonná záruční doba 24 měsíců**. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
2) Je-li kupujícím jiný subjekt než spotřebitel dle definice VOP, je zákonná doba stanovena na 12 měsíců**.Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
** Uvedená záruční doba však neplatí pro zboží spotřebního charakteru, které podléhá opotřebení následkem užívání výrobku k účelu, ke kterému je určený a jeho samotná životnost je menší než výše uvedené záruční lhůty. Tzn. například papírový spotřební materiál, filtrační segmenty, hadry, utěrky, textilní návleky mopů, díly úklidového nářadí jejichž životnost je závislá na frekvenci používání jako například, držáky mopů, pedály držáků mopu, klipsny na jazyky mopů apod... U takto definovaného spotřebního materiálu drží prodávající lhůtu 1 měsíc od převzetí zboží pro odhalení případné výrobní či technologické vady, po kterou může kupující tyto vady reklamovat. U výše vypsaných výrobků v tomto čl. II je obvyklá životnost od 1 do 12 měsíců v závislosti na způsobu a četnosti používání.
III. Záruční podmínky
1) Kontrola a převzetí doručeného zboží - Zboží je před expedicí kontrolováno a důkladně zabaleno. Tudíž garantujeme, že jsme výrobky odeslaly v nepoškozené a v prvotřídní kondici. Nicméně ve výjimečných případech může být poškozeno přepravcem. V tomto případě musíte reklamaci uplatňovat u přepravce. POZOR !!!  Z našich zkušeností víme, že přepravce může poškodit obsah zásilky i bez zjevného poškození vnějšího obalu. Proto překontrolujte obsah zásilky bezprostředně při dodání v přítomnosti řidiče. V případě, že je zboží poškozeno, je kupující povinen sepsat s dopravcem škodní protokol. (u přepravních služeb přímo s řidičem, u České pošty s řidičem nebo ve lhůtě do 24 hod od převzetí). Pokud kupující nepřekontroluje zboží bezprostředně při přijetí a v případě poškození nesepíše s přepravcem protokol, nemá žádné potvrzení, že mechanické poškození nezpůsobil sám kupující a tudíž přichází o jakoukoli možnost náhrady škody vzniklé mechanickým poškozením. Záruka se totiž nevztahuje na mechanické poškození viz bod 2) tohoto článku.
2) Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá
používáním k jinému účelu než je výrobek určen
mechanickým poškozením zboží
neodbornou instalací, zacházením či obsluhou
zanedbáním péče a pravidelné údržby
poškozením přírodními živly
3) Při zásahu neodborné osoby do vnitřní elektroinstalace či mechanismů, které nejsou určeny pro ovládání výrobku záruka automaticky zaniká. Stejně tak záruka zaniká při poškození či odstranění pečetí a štítků s výrobním číslem.
4) V případě, že reklamace nebude uznána, prodávající sdělí kupujícímu důvod zamítnutí a nabídne možnost nezáruční opravy. Zároveň kupujícího informuje o ceně této opravy případně o novém alternativním výrobku.
5) Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace, které je znečištěné a nesplňuje základní předpoklady pro hygienické předání zboží.
IV Postup reklamace
1) U produktů, kde je předmětem reklamace vada viditelná okem, doporučujeme zboží vyfotit a fotografie zaslat na e-mailovou adresu info@firmaron.cz v příloze ke zprávě, která bude obsahovat Vaše Jméno, číslo daňového dokladu, popis závady, popřípadě jiné informace, které nám chcete sdělit. Tento způsob šetří čas i peníze oběma stranám. Ve většině případů stačí našim dodavatelům pro posouzení reklamace právě tyto fotografie a není potřeba zboží fyzicky zasílat. Po vyjádření výrobce případně dovozce produktu Vás bude kontaktovat náš pracovník a e-mailem Vás informuje o dalším postupu. V případě uznání reklamace se domluvíte na výměně, opravě, případně zaslání náhradního dílu. V případě neuznání reklamace Vás bude pracovník rovnou informovat o možnostech a ceně nezáruční opravy.
2) Pokud se jedná o reklamaci vady, která viditelná není, reklamovaný produkt pošlete v originálním obalu zpět na níže uvedenou adresu, balík označte zřetelně slovem "REKLAMACE" a do balíku přiložte kopii daňového dokladu, u strojů také kopii záručního listu (pokud u stroje záruční list nebyl, vypište alespoň výrobní číslo stroje) a průvodní dopis. Tento dopis by měl obsahovat Vaše Jméno, číslo daňového dokladu, popis závady, popřípadě jiné informace, které nám chcete sdělit. Opět po vyjádření výrobce případně dovozce Vás bude kontaktovat náš pracovník, a informuje Vás o dalším postupu viz bod 1 tohoto odstavce.
3)Jestliže Vám více vyhovuje zboží dovést osobně, můžete, ale je potřeba se nejdříve telefonicky domluvit na níže uvedeném čísle. Opět k produktu přiložte kopii daňového dokladu spolu s průvodním dopisem obsahujícím Vaše Jméno, číslo daňového dokladu, popis závady, popřípadě jiné informace, které nám chcete sdělit.
V Závěrečná ustanovení
Tento reklamační řád je platný od 1.10.2012 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.
Kontakty na reklamační oddělení
E-mail: info@firmaron.cz
tel: 603 203 832
Firma Ron s.r.o.
Lípové náměstí 188
541 03 Olomouc

Firma RON - profesionální mytí oken